Uitmuntend Limburg verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons bereiken via https://www.limbu.be/contact/contacteer-ons/

Verwerkingsdoeleinden

Uitmuntend Limburg verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer. Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Adres en woonplaats¬†
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Rijksregisternummer
  • Geboortedatum

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de gebruiker worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Uitmuntend Limburg verbonden zijn of met enige andere partner van Uitmuntend Limburg ;

Uitmuntend Limburg garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

  • zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@limburg.be;

Direct marketing

De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).