Een duurzame samenleving heeft oog voor zowel ecologische, sociale als economische aspecten. Daarom zijn onze drie kernwaarden:
Duurzaamheid
Gemeenschapszin
Lokale producten/economie

Duurzaamheid

Duurzaam leven is stilstaan bij de impact die ons denken en handelen heeft op toekomstige generaties. Aandacht hebben voor het leefmilieu betekent weloverwogen omgaan met de aardse bronnen, ons inzetten om het subtiele evenwicht in het ecosysteem te bewaren en nadenken over de uitwerking van producten, systemen en beslissingen op de leefomgeving. Alles is immers met elkaar verbonden en toch staan we onvoldoende stil bij de gevolgen van ons handelen op lange termijn: grondstoffen raken op, de biodiversiteit neemt af, het klimaat verandert in sneltreinvaart.

Gelukkig wordt er bij dit thema steeds meer stil gestaan en zijn er tal van initiatieven om ons bewust te maken om duurzamer te gaan leven. Denk aan de dikke truiendag, de vleesloze maandag of donderdag veggiedag, campagnes om lokaal, seizoensgebonden en biologisch te eten, opruimacties van zwerfvuil, autovrije zondag, met belgerinkel naar de winkel, premies en subsidies voor zonnepanelen en groene stroom. Maar het stopt niet bij deze op zichzelf staande acties. Het is een begin om na te denken over ons dagelijks doen en laten en de langetermijnimpact die het heeft op onze omgeving.

Langetermijndenken

Langetermijndenken is één van de pilaren van duurzaamheid. De huidige focus op omzetmaximalisatie, marktaandeel en winst in een snel veranderende (economische) markt die zichzelf levend houdt door hypes, gadgets en ultrakorte trends, vraagt om snelle beslissingen die inspelen op net die nieuwe trends en ontwikkelingen. Als consument volgen we vaak al te klakkeloos dé nieuwe trends, hypes en technologische “must haves”. Maar wat is de relevantie en de impact van deze beslissingen op de lange termijn? Het wordt tijd om ons weer te bekwamen in het verloren gegane kathedraaldenken. Niet slechts maanden, kwartalen of in het beste geval enkele jaren vooruitkijken, maar hele generaties. Alleen zo kunnen we onze aarde behouden voor onze kinderen en kleinkinderen, en een samenleving creëren waarin iedereen kan bloeien.

Limburg aan de slag!

Duurzaamheid is een breed begrip waar heel veel doelstellingen, beleid, ideeën, producten en acties onder vallen, voor alle partijen. Op de weg naar een klimaatneutrale provincie zijn er veel eenmalige acties die een blijvende impact kunnen hebben: denk aan de aankoop van een compostvat, een lokaal groenteabonnement of het kleven van een “geen reclame” sticker op de brievenbus. Het LimbU-project geeft onze partners de handvaten om hun duurzame beleid tastbaar te maken en er iedereen aan te laten meehelpen. Zo tekenen we samen de architectuur uit voor een duurzame wereld – te beginnen in Limburg.

Gemeenschapszin

De industriële ontwikkelingen, de ontzuiling van de maatschappij, de multiculturele samenleving en de opkomst van het individualisme hebben ervoor gezorgd dat de samenhang binnen gemeenschappen onder druk is komen te staan. De toename in welvaart en de noodzaak tot voortdurende economische groei (als gevolg van het huidige financiële systeem) hebben geleid tot een consumptiemaatschappij waar alles te koop is. Parallel ontwikkelde zich in de loop van de vorige eeuw de verzorgingsstaat, waar de staat de hoofdverantwoordelijkheid is gaan dragen voor het welzijn van haar burgers. We zijn hierdoor minder afhankelijk geworden van onze directe omgeving en het sociale netwerk dat vroeger zorgde voor ontspanning, sociale interactie, hulp en ondersteuning. De opkomst van de technologie, televisie en moderne communicatie als invulling voor vrijetijdsbesteding hebben de individualisering verder doen toenemen.

Naast het feit dat we allen individuen zijn, op zoek naar invulling van onze individuele behoeften, is de mens ook een sociaal wezen, een “groepsdier”. We leven constant in een spanningsveld tussen individuele ontwikkeling en prestatie enerzijds, en de nood aan sociaal contact en verbinding anderzijds. Idealiter gaan beiden hand in hand. Binnen bedrijven en organisaties wordt getracht via individuele coaching en teambuilding een brug te bouwen tussen deze beide aspecten. In wijken, buurten, dorpen ontbreekt het helaas vaak aan een expliciete vorm van “teambuilding”. Een gemeenschapsmunt is een bewezen middel om de samenhang en de betrokkenheid binnen een gemeenschap te versterken. Een mooi voorbeeld is het project “de Torekes” in de wijk Rabot-Blaisantvest in Gent. De betrokkenheid van burgers met elkaar en hun gemeenschap, en het samen bouwen aan een betere sociale leefomgeving zijn domeinen waarin de Torekes en de LimbU een belangrijke rol spelen. In Limburg doen we dit samen met de buurt- en opbouwwerkers van RIMO.

Individuele bekrachtiging

Mensen die geïsoleerd geraken door (langdurige) werkloosheid, ziekte of armoede verliezen vaak de verbinding met de samenleving en de wereld. Ze verliezen hun gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen. Lokale (buurt)projecten in het kader van gemeenschapszin en de steeds talrijker wordende bedrijven in de sociale economie activeren deze mensen opnieuw. Ze krijgen weer het gevoel ergens bij te horen. Ze kunnen hun talenten, kwaliteiten en tijd inzetten om op een constructieve manier bij te dragen en samen iets te bereiken. Dergelijke initiatieven bekrachtigen mensen, als individu en als groep.

Vrijwilligerswerk

Veel initiatieven zouden onbestaande zijn zonder de vrijwillige bijdrage van medeburgers. Helaas kampen steeds meer organisaties met een tekort aan vrijwilligers. De gemeenschapsmunt kan helpen om het evenwicht te herstellen tussen vraag en aanbod door nieuwe vrijwilligers aan te trekken met als stimulans een minimale waardering in LimbU. In het bijzonder mensen die (bewust) deeltijds werken of noodgedwongen thuis zitten, kunnen op die manier een klein extraatje bijverdienen, en tegelijk hun blik op de wereld vergroten en hun ervaringen en kwaliteiten verbreden. Zoals we bij veel vrijwilligers zien wordt op termijn de beloning ondergeschikt aan de voldoening die het hen geeft.

Lokale producten

Een bloeiende lokale handel is onmisbaar voor een duurzame en welvarende regio. Het promoten van lokale producten en het versterken van de lokale economie dragen bij tot een meer duurzame provincie. Lokaal duurzame producten zorgen voor een kortere distributieketen en versterken de sociale interactie en betrokkenheid tussen producent en afnemers.

Het ondersteunen van de lokale economie is een indirect gevolg van het uitbouwen van het LimbU verzilvernetwerk. Een ruim en toereikend netwerk van verzilverpartners is cruciaal voor het succes van de gemeenschapsmunt. Besteding van lokaal geld bij lokale producenten en handelaars creëert bewustwording rond onze streekproducten en de lokale klein- en detailhandel. Shoppen in de directe omgeving zorgt voor minder gereden kilometers, en maakt dat we sneller geneigd zijn ons met de fiets of te voet te verplaatsen. Het geeft handelaars meer persoonlijke bekendheid bij de bevolking en genereert klantenbinding en zo extra lokale inkomsten.