Algemene voorwaarden LimbU

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het project van de Limburgse gemeenschapsmunt LimbU, beheerd door Uitmuntend Limburg VZW.

Uitmuntend Limburg werd opgericht door de provincie Limburg, de intercommunale Limburg.net, RIMO vzw, Fairfin vzw en Mediahuis NV. Uitmuntend Limburg heeft als basiswaarden duurzaamheid, gemeenschapszin, lokale producten ( – economie). Uitmuntend Limburg heeft de complementaire munt LimbU als instrument ontwikkeld om voormelde basiswaarden te promoten en biedt daaromtrent dienstverlening aan.

Door u te registreren als deelnemer aan het LimbU-project, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Op elk gebruik van uw LimbU is het privacybeleid van LimbU van toepassing.

Gebruikersovereenkomst

VOORWERP

Deze gebruiksovereenkomst bevat de voorwaarden voor een correct gebruik van LimbU en alle hieraan verbonden diensten. Als gebruiker van LimbU gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. U wordt in deze gebruiksovereenkomst verder aangeduid
als “de gebruiker(s)”, “de deelnemer(s)” of eenvoudigweg “u”.

DEFINITIES

“Complementaire Munt”: Een Complementaire Munt is een instrument met de bedoeling om onbevredigde behoeften in de maatschappij te verbinden met onderbenutte bronnen, waarbij de uitgever ervan zelf bepaalt hoe met de complementaire munt bepaalde acties gewaardeerd worden, hoe men de Complementaire Munt kan “verdienen” en hoe ze kan “verzilverd” worden. “Complementaire munten” zijn een manier om een brug te slaan tussen sociale, duurzame beleidsdoelstellingen en lokale noden.

“LimbU”: De Complementaire Munt gericht op de Limburgse gemeenschap onder de vorm van een waarderingssysteem, georganiseerd door Uitmuntend Limburg onder de merknaam LimbU. LimbU kunnen “verdiend” en “verzilverd” worden door Limburgse burgers. Dit gebeurt via het LimbU webplatform waarbij verschillende Partners in ruil voor producten of diensten van beperkte waarde en/of kortingen hierop bij “verdien” en “verzilver” -acties die
kaderen in de volgende drie domeinen: duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten.

“LimbU-platform”: Een beveiligde website waarop deelnemers zich kunnen registreren en transacties in LimbU kunnen registreren.

“Partner”: Verzamelnaam voor de Uitgiftepartners en Verzilverpartners. Een stad of gemeente kan een Partner zijn, eventueel met meer bevoegdheden dan Verdien- en Verzilverpartners. Naast het aanmaken van verdien- en verzilveracties kan ze:
* online acties goedkeuren
* acties beheren
* budget beheren
* gebruikers (accounts) beheren
* permissies/rechten van de gebruikers beheren

“Uitgiftepartner(s)”: de aangewezen organisatie(s) die Deelnemers met LimbU belonen in ruil voor het uitvoeren van bepaalde acties. Het zijn de Uitgiftepartners die acties creëren en de gemeenschapsmunt LimbU in roulatie brengen door het organiseren van “verdien” -acties. Zij kunnen LimbU ook gebruiken om beleid, doelstellingen enz. te vertalen naar concrete acties waar deelnemers in participeren en waarmee ze LimbU “verdienen”.

“Verzilverpartner(s)”: de aangewezen organisatie(s) waar de Deelnemers LimbU kunnen inruilen of “verzilveren” in ruil voor het ontvangen van bepaalde producten of diensten van geringe waarde of kortingen.
In het te ondertekenen charter verbinden Uitmuntend Limburg en de Partners zich tot een gedragscode ten opzichte van mekaar en de andere partners.

“Verdienactie”: “activiteit waarmee deelnemers LimbU kunnen ontvangen of “verdienen” van uitgiftepartners als waardering voor hun inzet voor acties binnen drie domeinen: duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten.

“Verzilveractie”: product, dienst of korting die deelnemers kunnen ontvangen of “verzilveren” in ruil voor de besteding van LimbU die de deelnemers hebben ontvangen voor hun inzet voor een “verdienactie”.

Het besteden of verzilveren van de LimbU kan op volgende manieren:
* inruilen voor goederen/diensten bij een verzilverpartner via het webplatform
* LimbU besteden via verzilveracties in het platform

“Deelnemers/Gebruikers”: burgers en verenigingen die deelnemen aan acties, waardoor ze LimbU kunnen “verdienen” en “verzilveren”.

“Account”: de persoonlijke rekening van de deelnemer waarop LimbU en persoonsgegevens kunnen geregistreerd worden en transacties op kunnen gebeuren.

“Terminal”: een automaat waarop de LimbU-software is geïnstalleerd en die door verzilverpartners wordt gebruikt om transacties tot stand te brengen.

“Transactie”: de verrichting waarbij LimbU worden ontvangen in het kader van een Verdienactie of uitgegeven in het kader van een Verzilveractie.

TOESTEMMING

Onze algemene gebruiksovereenkomst is ter beschikking bij uw registratie als deelnemer. We raden u aan om dit document aandachtig door te lezen. Door u te registreren, gaat u akkoord met het privacybeleid en deze algemene gebruiksvoorwaarden. De privacyovereenkomst kunt u ten alle tijden opnieuw raadplegen via onze website.

WIJZIGINGEN

De algemeen geldende gebruiksvoorwaarden voor LimbU kunnen altijd gewijzigd worden door Uitmuntend Limburg. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden verlopen via www.limbu.be.

DOEL EN GEBRUIK VAN LIMBU

Via de gemeenschapsmunt LimbU wenst de gemeente/provincie/Limburg.net burgers meer te betrekken bij het lokale beleid door ze er actief aan te laten deelnemen. Via het LimbU-platform kunnen ze hun beleidsdoelstellingen omzetten in concrete acties waaraan de burgers kunnen participeren. Hiervoor belonen ze hen met LimbU. De acties kaderen steeds in de waarden Duurzaamheid – Gemeenschapszin – Lokale producten.
LimbU zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. U dient ze in al haar onderdelen te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon. Het is verboden LimbU te gebruiken op een oneigenlijke manier, voor een onrechtmatig doel of op een wijze die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke bepalingen van toepassing op LimbU. Indien oneigenlijk gebruik of fraude wordt vastgesteld, vervallen alle LimbU van deze account en worden de facto waardeloos.

REGISTRATIE

Om LimbU te kunnen verdienen en uitgeven, moet de gebruiker zich registreren via de website www.mijnlimbu.be. Hij kan dit doen voor zichzelf of voor de organisatie of het bedrijf dat hij vertegenwoordigt. De gebruiker kan de account manueel of via eID aanmaken.

De gebruiker kan ook naar zijn gemeente gaan en zich daar laten registeren.

DEELNAME

Deelnemers kunnen LimbU verdienen door deel te nemen aan acties van verdienpartners aangesloten bij LimbU. De acties kaderen steeds in de waarden Duurzaamheid – Gemeenschapszin – Lokale producten. De deelnemers kunnen bij aanvang enkel deelnemen aan acties van de eigen gemeente of die van overkoepelde organen: de provincie of intercommunales.

Wanneer bedrijven of andere organisaties ook verdienacties zullen kunnen opzetten, zullen die acties ook zichtbaar zijn voor deelnemers gelinkt aan die bedrijven/organisaties.

In sommige gevallen kan de gebruiker de deelname aan een actie achteraf registreren via het LimbU-platform. De uitgiftepartner kan dan vragen om een bewijsstuk mee te sturen. De deelnemer kan zijn deelname ook altijd bij de gemeente laten registreren. In andere gevallen is het ook mogelijk dat de uitgiftepartner de deelname onmiddellijk registreert via het platform tijdens de actie.

VERZILVERING

De verdiende LimbU kan een deelnemer uitgeven bij aangesloten verzilverpartners. Dit kunnen online verzilvermogelijkheden zijn via het platform of ter plaatste bij de verschillende verzilverpartners. De lokale en provinciale verzilverpartners kan de deelnemer terugvinden op de website www.mijnlimbu.be

ACCOUNT

De deelnemer mag alleen voor zichzelf een account aanmaken of voor de organisatie of bedrijf dat hij vertegenwoordigt. De account staat dan op naam van de organisatie/bedrijf.

De deelnemer is zelf ten volle verantwoordelijk voor de correcte registratie van zijn gegevens en het gebruik van zijn account. Uitmuntend Limburg, verdien-of verzilverpartners noch andere deelnemers kunnen in dit verband aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade.

De inloggegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en mag de deelnemer niet verstrekken aan derden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor ieder misbruik dat gemaakt wordt van het persoonlijke account.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct houden van zijn contactgegevens zoals die in het platform bekend zijn en zorgt indien nodig zelf voor tijdige wijziging daarvan via www.mijnlimbu.be

Beëindiging account

De deelnemer is te allen tijde gerechtigd zijn LimbU-account stop zetten door zijn registratie te laten deactiveren. De deelnemer kan dit zelf doen door met zijn persoonlijke inloggegevens in te loggen op www.mijnlimbu.be.

Per ingangsdatum vervallen alle rechten van de gebruiker. De LimbU kunnen dan ook niet meer besteed worden. Alle niet-verzilverde LimbU vervallen. De deelnemer kan er derhalve geen aanspraak meer op maken.

HERINSCHRIJVING

Indien een deelnemer zich als gebruiker heeft uitgeschreven, kan deze zich achteraf nog altijd opnieuw laten registreren voor LimbU. In dat geval moet deze een nieuwe account aanmaken. De voorheen verdiende LimbU worden niet overgezet op de nieuwe account.

FRAUDE

De deelnemer verbindt zich ertoe dat alle persoonsgegevens die hij laat registreren correct en nauwkeurig zijn.
Uitmuntend Limburg en haar verdien-en verzilverpartners erkent geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongeautoriseerd gebruik van de LimbU-account, frauduleus inwisselen van LimbU en de gevolgen welke voortvloeien uit diefstal en verlies van de inloggegevens of anderszins. Evenmin wordt er aansprakelijkheid erkend voor schade welke mogelijk volgt uit het opgeven van incorrecte contactgegevens van de deelnemer.

MISBRUIK

Uitmuntend Limburg is gerechtigd, onder voorbehoud van alle overige rechten, de inschrijving van de deelnemer onmiddellijk te beëindigen en/of het LimbU saldo en de daarop bijgeschreven LimbU te annuleren in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie aan andere deelnemers, als de deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden, als de deelnemer misbruik maakt van de rechten die hij/zij heeft als deelnemer, of als de deelnemer op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan andere deelnemers. Alle niet-verzilverde LimbU vervallen. De deelnemer kan er derhalve geen aanspraak meer op maken.
Om eventueel verdacht gebruik van LimbU te detecteren, kunnen steekproeven gehouden worden. Bij vaststelling van fraude kan Uitmuntend Limburg op elk ogenblik de kaart blokkeren. De accounthouder wordt hiervan op de hoogte gesteld via (elektronische) briefwisseling of door mondelinge toelichting bij een balie van de gemeente. Alle LimbU van deze account worden dan onmiddellijk vernietigd en worden dus waardeloos.

Aansprakelijkheid

Uitmuntend Limburg heeft met technische leveranciers een overeenkomst afgesloten met het oog op een optimale beschikbaarheid van het LimbU-platform. Indien het systeem ondanks alle geleverde inspanningen toch onbeschikbaar zou zijn, kunnen Uitmuntend Limburg of de verdien-en verzilverpartners niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. Voor zover als de wet het toelaat, kan Uitmuntend Limburg of de verdien-en verzilverpartners niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van LimbU. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, imagoverlies, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies dat behoorlijk bewezen wordt.

Geschillen

Partijen komen overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn.
Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk arrondissement waar Uitmuntend Limburg VZW haar zetel heeft, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.
In geval van geschillen met derden verbindt de deelnemer zich ertoe om Uitmuntend Limburg te vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen die voortvloeien uit of in verband staan met geschillen. Deze vrijwaringsverplichting geldt voor alle actuele en toekomstige aanspraken en vergoedingen ongeacht hun aard (voorzienbare en onvoorziene, gekende en ongekende).